Wybierz swój oddział:

Tu nas znajdziesz:

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

Zapisz się

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś

Liczba miejsc, ze względu na zapewnienie najwyższej jakości usług, jest ograniczona. Zgłoszenia możesz dokonać również telefonicznie.

Zapisz się

close

Strona główna» Ogólne» Projekty unijne » MŁODZI NA START

MŁODZI NA START

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 

 

„MŁODZI NA START!”


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer projektu: POWR.01.02.01-26-0027/16

 

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1.    osoby młode w wieku 15 – 29 lat (wiek określany na podstawie daty urodzenia, w dniu przystąpienia do projektu) osoba spełniająca kryterium formalne: powinna ukończyć 15 rok życia i jednocześnie nie ukończyć 30 roku życia,

 

2.    osoby bez pracy, które nie uczestniczą/czyły w kształceniu (formalnym w trybie stacjonarny i szkoleniu ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni (szkolenie rozumiane jako pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)-tzw. młodzież NEET1, z wyłączeniem młodzieży z pieczy zastępczej i opuszczającej pieczę (grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałania 1.3.1)

 

3.    osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego,

 

4.    osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 

 WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 

Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich formach wsparcia:

 

 Zadanie 1 – Indywidualne poradnictwo zawodowe

 

a.  Identyfikacja potrzeb w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb  szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego, przeciwwskazań i barier w zatrudnieniu oraz opracowaniem i/lub aktualizacją IPD – 3h/uczestnika,

b.  Planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych – 5h/uczestnika.

 

 

Zadanie 2 – Realizacja kursu zawodowego

 

Udział uczestnika w jednym z kursów zawodowych:

 

„Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp” (10 osób) – 688h/uczestnika,

 

„Magazynier z uprawnieniami i WJP” (12 osób) – 152h/uczestnika,

 

Katalog otwarty kursów zawodowych (38 osób) – średnio 96h/uczestnika,

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność komplet materiałów szkoleniowych: podręcznik/i, notes i długopis.

 

Zadanie 3 – Staże zawodowe

 

a.    Udział w 3 miesięcznym stażu zawodowym - uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe.

 

Każdy kurs kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu umożliwia uzyskanie zaświadczenia o nabyciu kompetencji/kwalifikacji zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012r.

 

 

ZAPRASZAMY DO BIURA PROJEKTU

 

 

 

 AKADEMIA ZDROWIA

ul. IX Wieków Kielc 8/24
25-516 Kielce
tel.: 41 360 00 66, 576 240 852
                                                               


1Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym) i nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie, kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenia na poziomie wyższym, w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.    

2 Młodzież z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy powyżej 15 r.ż., którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 r.ż., którzy założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 r.ż., którzy usamodzielnili się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków); absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków); matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu). 

 

Poleć znajomym

Jesteś naszym słuchaczem - jeżeli polecisz naszą szkołę jednej osobie, nie płacisz nam ostatniej raty czesnego (potwierdzenie osoby przyjętej).

Jeżeli polecisz nas dwóm osobom (potwierdzenie osób przyjętych), nie płacisz nam dwóch ostatnich rat czesnego, itd

zobacz wszystkie promocje »

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące wiadomości od Akademi Zdrowia, wpisz swój adres e-mail do poniższego formularza i naciśnij przycisk Dodaj Adres.

Nasze marki

Przychodnia Malinowa


Dołącz do nas