Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Projekt „Rozwiń Skrzydła na Podkarpaciu”

realizowany jest przez Akademię Zdrowia Izabela Łajs

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy  projekty konkursowe;  Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Grupa docelowa

 Grupę docelową projektu stanowi 64 (39K/25 M) osób fizycznych młodych w wieku 18-29 lat,  posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które należą do następujących grup:

 

  • Osoby bierne zawodowo tzw. Młodzież NEET, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniach, niezarejestrowane w Urzędach Pracy;
  • Osoby ubodze pracujące, w tym osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia u minimum 80% spośród 64 uczestników projektu poprzez wzrost ich kwalifikacji zawodowych w wyniku kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego obejmującego identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości zawodowych, grupowe  poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz szkolenia i staże zawodowe.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od dnia 01.03.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne ( do pobrania)

Formularz rekrutacyjny do projektu Rozwiń skrzydła na Podkarpaciu

Zał. nr 1 do Formularza rekrutacyjnego _Oświadczenie_ Kryteria formalne

Zał. nr 2 do Formularza rekrutacyjnego _Oświadczenie_Kryteria premiujące

Zał. nr 3 do Formularza rekrutacyjnego _Oświadczenie_przynależność do Kategorii NEET

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 31.05.2020 r.

 

Biuro projektu:

ul. Jagiellońska 5, 35-025 Rzeszów

tel. 607 631 731,    e-mail: rzeszow@akademia-zdrowia.pl

 

Biuro projektu czynne w godz. 8.00-16.00

             

 

 

Wartość projektu: 782 891,70 zł

Wkład UE: 743 747, 11 zł

Wkład własny: 39 144,59 zł

Nasze marki

przychodnia_malinowa

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019 poz.316)

Od września 2019r. nie ma możliwości zapisu i kształcenia się na kierunku Technik Weterynarii od pierwszego semestru w szkołach policealnych dla dorosłych.

 

Istnieje możliwość dołączenia we wrześniu 2019r. do grup już istniejących na II semestr (dla osób, które ukończyły semestr pierwszy) i III semestr (dla osób, które ukończyły pierwszy rok nauki) .

Zapraszamy również na kursy weterynaryjne: GROOMER, BEHAWIORYZM, DIETETYKA WETERYNARYJNA (więcej informacji w zakładce KURSY)”

Akademia Zdrowia w Rzeszowie