Wybierz swój oddział:

Tu nas znajdziesz:

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

Zapisz się

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś

Liczba miejsc, ze względu na zapewnienie najwyższej jakości usług, jest ograniczona. Zgłoszenia możesz dokonać również telefonicznie.

Zapisz się

close

Strona główna» Ogólne» Rekrutacja » Stypendium dla bezrobotnych z PUP

Stypendium dla bezrobotnych z PUP

Stypendium dla osób bezrobotnych kontynuujących naukę

Bezrobotnemu do 25 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych,* który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium.

* bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych – oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

Wysokość stypendium wynosi 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, na okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.

Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki.

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki. (Przepis art. 73 ust. 5)

Aby nabyć prawo do stypendium (100%) z tytułu podjęcia dalszej nauki należy złożyć w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy następujące dokumenty:

  • 1. wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium,
  • 2. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające rozpoczęcie nauki (z wyraźnie określoną datą rozpoczęcia nauki i informacją o programowym terminie ukończenia nauki),
  • 3. zaświadczenia o wysokości dochodów netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia nauki.
  • 4. zaświadczenie ze szkoły /uczelni potwierdzające kontynuację nauki (jeden raz w semestrze)

 Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki dochodu na jedna osobę:

  • 1. Osobie samotnie gospodarującej jeśli jej dochód nie przekracza kwoty 477 zł.
  • 2. Osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 351 zł. na osobę


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony bez względu na źródło i tytuł ich otrzymania pomniejszone o wartość odpowiedniego podatku i składkę zdrowotną

W przypadku podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia w trakcie nauki przysługuje mu stypendium w wysokości 20 % zasiłku, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie.

Podstawa prawna:

  • Art. 55 ustawy z dnia 20. kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t.Dz. U.z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - art. 8 (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. nr 219, poz.2222 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.
Poleć znajomym

Jesteś naszym słuchaczem - jeżeli polecisz naszą szkołę jednej osobie, nie płacisz nam ostatniej raty czesnego (potwierdzenie osoby przyjętej).

Jeżeli polecisz nas dwóm osobom (potwierdzenie osób przyjętych), nie płacisz nam dwóch ostatnich rat czesnego, itd

zobacz wszystkie promocje »

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące wiadomości od Akademi Zdrowia, wpisz swój adres e-mail do poniższego formularza i naciśnij przycisk Dodaj Adres.

Nasze marki

Przychodnia Malinowa


Dołącz do nas