Wybierz swój oddział:

Tu nas znajdziesz:

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

Zapisz się

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś

Liczba miejsc, ze względu na zapewnienie najwyższej jakości usług, jest ograniczona. Zgłoszenia możesz dokonać również telefonicznie.

Zapisz się

close

Strona główna» Ogólne» Oferta edukacyjna » Szkoły Policealne » Technik administracji

Technik administracji

SYNTEZA ZAWODU
Organizuje i gromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych; organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji, w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi; sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty; zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe.

MIEJSCA PRACY
biura, urzędy administracji publicznej, prywatne firmy

  • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • Nauka trwa dwa lata, tj. 4 semestry, po ukończeniu szkoły otrzymujesz dyplom państwowy z tytułem zawodowym TECHNIK ADMINISTRACJI
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie) lub wieczorowym (3 razy w tygodniu)

 

Lp.  Przedmiot Dla dorosłych forma zaoczna
 sem.I  sem.II  sem.III  sem.IV Razem
1 Podstawy wiedzy o państwie i prawie 14 14 - - 28
2 Prawo cywilne 14 14 15 - 43
3 Prawo administracyjne 21 21 - - 42
4 Postępowanie administracyjne - - 17 17 34
5 Prawo finansów publicznych - 11 11 - 22
6 Prawo gospodarcze - - 8 16 24
7 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - - 8 21 29
8 Gospodarka i gospodarowanie 19 19 18 17 73
9 Zarys statystyki - - 24 - 24
10 Rachunkowość i analiza ekonomiczna 20 20 10 20 70
11 Socjologia i psychologia społeczna 20 20 10 - 50
12 Technika biurowa 20 20 20 34 94
13 Organizacja pracy biurowej 21 21 - - 42
14 J. angielski 27 27 27 26 107
15 Podstawy przedsiębiorczości* - - - 18 18
  Razem: 176 187 168 169 700

 Praktyka zawodowa 4 tygodnie w II i IV semestrze.
* Zajęcia edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie nie realizowali tych zajęć.

Lp.  Przedmiot Dla dorosłych forma stacjonarna
Liczba godzin tygodniowo w całym cyklu kształcenia
 sem.I  sem.II  sem.III  sem.IV Razem
1 Podstawy wiedzy o państwie i prawie - - 1 1 1
2 Prawo cywilne 2 2 - - 2
3 Prawo administracyjne 2 2 - - 2
4 Postępowanie administracyjne - - 2 2 2
5 Prawo finansów publicznych - - 1 1 1
6 Prawo gospodarcze - - 1 1 1
7 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - - 2 2 2
8 Gospodarka i gospodarowanie 2 2 2 2 4
9 Zarys statystyki - - 2 - 1
10 Rachunkowość i analiza ekonomiczna 3 3 2 2 5
11 Socjologia i psychologia społeczna 2 2 - - 2
12 Technika biurowa 3 3 3 3 6
13 Organizacja pracy biurowej 2 2 - - 2
14 J. angielski 3 3 3 3 6
15 Godziny do dyspozycji dyrektora 10
16 Podstawy przedsiębiorczości* - - - 2 1
  Razem: 19 19 19 19 48

Praktyka zawodowa 4 tygodnie w II i IV semestrze.
* Zajęcia edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie nie realizowali tych zajęć


WYMAGANE DOKUMENTY
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
4 zdjęcia
Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

TREŚCI KSZTAŁCENIA

BLOK PRAWNY: Pojęcie prawa ● System prawa ● Prawo administracyjne ● Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce ● Zasady prawa wyborczego ● Organy władzy i administracji rządowej ● Prawa i obowiązki obywatelskie ● Instytucje i porządek prawny UE ● Prawo cywilne  ● Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy ● Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy ● System zabezpieczenia społecznego ● Funkcjonowanie samorządu terytorialnego ● Mienie komunalne  ● Konflikty społeczne i ich rozwiązywanie ● Patologia społeczna

BLOK EKONOMICZNY: Tworzenie i podział dochodu narodowego ● Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej ● Podstawowe pojęcia statystyki ● Techniki badań statystycznych ● Techniki badań statystycznych ● Opracowanie materiału statystycznego ● Prezentacja i analiza danych statystycznych ● Zasady księgowości ogólnej i budżetowej ● Urządzenia księgowe ● Ewidencja operacji gospodarczych ● Dokumentacja księgowa ● Sprawozdania finansowe ● System cen w gospodarce rynkowej ● Wskaźniki analizy ekonomicznej ● Tryb podejmowania działalności gospodarczej ● Marketing w zakładzie pracy

BLOK ADMINISTRACYJNY: Formy działania administracji publicznej ● Umowy cywilno i publicznoprawne ● Struktura organizacyjna urzędu, przedsiębiorstwa ● Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracownika ● Zasady prac kancelaryjnych ● Prowadzenia i archiwizacja dokumentów ● Postępowanie administracyjne (przepisy ogólne) ● Decyzja a postanowienie ● Ugoda administracyjna ● Tryb i zasady wydawania zaświadczeń ● Skargi i wnioski (postępowanie) ● Nadzór i kontrola nad działaniami administracyjnymi ● Gospodarowanie majątkiem publicznym ● Postępowanie egzekucyjne w administracji ● Wybrane zagadnienia kierowania zespołami ludzkimi ● Komunikacja interpersonalna ● Kultura organizacyjna

BLOK TECHNIKI BIUROWEJ: Zasady pisania na maszynach różnego typu i komputerze (metoda mnemotechniczna) ● Zasady redagowania pism biurowych ● Obsługa sprzętu biurowego oraz urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej ● Zasady działania i obsługi kasy pancernej, systemów alarmowych, urządzeń technicznych, testerów, kserokopiarek oraz sprzętu audiowizualnego i nagłaśniającego ● Przepisy BHP oraz przeciwpożarowe ● Obsługa komputera (zastosowanie programów biurowych) ● Zasady korzystania z sieci komputerowych i poczty elektronicznej

 

Poleć znajomym

Jesteś naszym słuchaczem - jeżeli polecisz naszą szkołę jednej osobie, nie płacisz nam ostatniej raty czesnego (potwierdzenie osoby przyjętej).

Jeżeli polecisz nas dwóm osobom (potwierdzenie osób przyjętych), nie płacisz nam dwóch ostatnich rat czesnego, itd

zobacz wszystkie promocje »

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące wiadomości od Akademi Zdrowia, wpisz swój adres e-mail do poniższego formularza i naciśnij przycisk Dodaj Adres.

Nasze marki

Przychodnia Malinowa


Dołącz do nas