Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

SZKOLENIE DLA OPIEKUNA

W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

 

Program szkolenia został zatwierdzony na podstawie decyzji nr 8/2018
wydanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie obejmuje 280 godz.

W planie nauczania:
1. Psychologiczne podstawy rozwoju jednostki 20 godz.
2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa 25 godz.
3. Symulowanie wszechstronnego rozwoju 120 godz.
4. Kompetencje opiekuna dziecka 35 godz.
5. Praktyka zawodowe 80 godz.

Cel szkolenia:
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju
i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia na poziomie nadającym im wymagane kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubu dziecięcego.

Adresaci szkolenia:
Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym mające co najmniej wykształcenie średnie i nie posiadające kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo wychowawczego

Osoby kończące kurs zostają wyposażone w kompetencje niezbędne do realizowania funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, tj

1.Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka

2.Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka

3.Współpracy z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia,
w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia szkolenia uprawniającego do pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Tryb nauki: wieczorowy, weekendowy

Opłata za kurs: 1.500,00 zł (możliwość wpłaty w ratach)

 

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura